Valikko Sulje

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.11.2018. Viimeisin  muutos 29.11.2018

1. Rekisterinpitäjä
Hyvinvointi Saraste Oy, Pekkasenkatu 26, 53500 Lappeenranta

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kaisa Pentti, kaisa.pentti@hyvinvointisaraste.fi, puhelinnumero 040 723 5695

3. Rekisterin nimi on verkkosivu www.hyvinvointisaraste.fi käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhteydenottopyynnön jälkeen  asiakkaalle.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero, verkkoyhteyden IP-osoite ja asiakkaan viestikenttään ilmoittama tieto. Tämän lisäksi lähetemme myös sivullaliikkumistietoja (Ip-osoite ja keksit ) Google Analytics palveluun sivujen kävijämäärän seuraamiseksi. Googlelta saatujen tietojen mukaan keksin vanhenemisaika on kaksi vuotta ja sillä ei pysty tunnistamaan yksittäistä käyttäjää:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-user-id

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja Google Analyticsin käyttää tiedon keruussa evästeitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Yhteydenottokaavakkeen tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä lähetetä muille osapuolille mainoskäyttöön.  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).